Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là ?

A.

Tần số dao động.

B.

Pha ban đầu.

C.

Chu kỳ dao động.

D.

Tần số góc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại gọi là chu kì dao động.  

Chọn đáp án C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.