Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách:

A.

Đẩy mạnh thâm canh, bảo vệ vốn rừng.

B.

Nâng cao hiệu quả sử dụng, có chế độ canh tác hợp lí.

C.

Tăng cường bón phân, cải tạo thích hợp theo từng loại đất.

D.

Áp dụng tổng thể các biện pháp thuỷ lợi, canh tác nông - lâm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.