Đối với Mặt trận Dân chủ, đấu tranh nghị trường của Đảng nhằm mục đích gì?

A.

Củng cố lực lượng Mặt trận Dân chủ

B.

Tăng cường, củng cố lực lượng Mặt trận Dân chủ.

C.

Mở rộng lực lượng Mặt trận Dân chủ.

D.

Bênh vực quyền lợi nhân dân lao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mở rộng lực lượng Mặt trận Dân chủ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.