Đồng hoá là gì?

A.

Tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào

B.

Tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau

C.

Tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản

D.

Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...