Đốt 0,13 gam mỗi chất A và B đều cùng thu được 0,01 mol CO2 và 0,09 gam H2O. Tỉ khối hơi của A so với B là 3; tỉ khối hơi của B so với H2 là 13. Công thức của A và B lần lượt là :

A.

C2H2  và C6H6

B.

C6H6 và C2H2

C.

C2H2  và C4H4

D.

C6H6 và C8H8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

MB=26 (g/mol)MA=78 (g/mol)  CTĐGN có dng (CH)n Công thc ca A là C2H2; Công thc ca B là C6H6

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.