Đốt 8,4 gam bột sắt trong khí clo một thời gian, thu được 15,5 gam chất rắn X. Cho toàn bộ chất rắn X vào dung dịch AgNO3 dư, khuấy đều, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:         

A.

A: 57,7.

B.

B: 55,7.

C.

C: 39,5

D.

D: 28,7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Khi đốt bột Fe trong khí Cl2 thì thu được rắn X gồm FeCl3: img1 mol và Fe dư: img2  - Khi cho rắn X tác dụng với AgNO3 dư thu được: img3

  Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.