Đột biến gen là

A.

sự biến đổi tạo ra những alen mới

B.

sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới

C.

sự biến đổi trong cấu trúc của gen.

D.

sự biến đổi một cặp nuclêôtit trong gen

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đb gen là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của gen.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.