Đột biến mất đoạn có bao nhiêu đặc điểm trong các đặc điểm sau đây? (1). Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào. (2). Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN. (3). Không phải là biến dị di truyền. (4). Làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.  

A.

3

B.

2

C.

1

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(1). Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào. SAI

(2). Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN. ĐÚNG

(3). Không phải là biến dị di truyền. ĐÚNG

(4). Làm xuất hiện các alen mới trong quần thể SAI 

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.