Đốt cháy 0,01 mol este X đơn chức bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 448 ml khí CO2 (đktc). Mặt khác đun nóng 6,0 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được lượng muối là :         

A.

A: 10,0 gam

B.

B: 6,8 gam

C.

C: 9,8 gam

D.

D: 8,4 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- Ta có: img1 X là C2H4O2 có công thức cấu tạo: HCOOCH3

- Khi cho 0,1 mol X tác dụng với KOH thu được muối là HCOOK: 0,1 mol Þ mmuối =img2   

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...