Đốt cháy 16,8 gam bột Fe trong V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2, thu được hỗn hợp rắn X gồm các oxit và muối (không thấy khí thoát ra). Hòa tan X trong 480 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thấy thoát ra 0,03 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời thu được 132,39 gam kết tủa. Giá trị của V là.         

A.

A: 6,272 lít

B.

B: 7,168 lít

C.

C: 6,720 lít        

D.

D: 5,600 lít

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Gọi x là số mol Cl2. Khi cho hỗn hợp X tác dụng với HCl thì :

img1  (với img2)

- Khi cho dung dịch X tác dụng với AgNO3 có:

img3 

img4

  Vậy img5  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.