Đốt cháy 5,6 gam bột Fe trong khí clo thu được 14,12 gam rắn X. Hòa tan hết X trong lượng dư nước cất thu được 200 gam dung dịch Y. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ FeCl2 có trong dung dịch Y là:         

A.

A: 1,27%

B.

B: 2,54%

C.

C: 3,81%

D.

D: 3,25%

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Xét dung dịch Y ta có: img1  Vậy img2

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.