Đốt cháy hoàn toàn 25,56 gam hỗn hợp H gồm hai este đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng, liên tiếp và một amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng của glyxin (MZ>75) cần 1,09 mol O2, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48:49 và 0,02 mol khí N2. Cùng lượng H trên cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam rắn khan và một ancol duy nhất. Biết KOH dùng dư 20% so với lượng phản ứng. Giá trị của m là: 

A.

38,792.

B.

34,760.

C.

31,880.

D.

34,312.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

*Xét giai đoạn đốt cháy H: img1  img2  img3  img4  img5 img6 Este no, đơn chức, mạch hở img7  img8  img9 C(este nhỏ) <2,7img10 Este nhỏ là HCOOCH3 img11 Este lớn là CH3COOCH3

*Xét giai đoạn H tác dụng với dung dịch KOH:                                img12  img13  Sơ đồ phản ứng:img14  img15   

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.