Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit acrylic, metyl axetat, anđehit axetic và etylen glicol thu được 1,15 mol CO2 và 23,4 gam H2O. Mặt khác, khi cho 36,5 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được tối đa m gam Ag. Giá trị gần nhất của m là:  

A.

A: 64,8

B.

B: 43,5

C.

C: 53,9

D.

D: 81,9  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các hợp chất trong X gồm C3H4O; C3H6O2; C2H4O và C2H6O2

Trong 29,2 gam hỗn hợp X :

m(O) = 29,2 – 1,15.12 – 1,3.2 = 12,8 gam = 0,8 mol

Đặt : n(C3H4O) + n(C2H4O) = a mol ;

n(C3H6O2) + n(C2H6O2) = b mol        

<=>a + 2b = 0,8 và n(H2O) = 2a + 3b = 1,3

=> a = 0,2 ; b = 0,3

Trong 36,5 gam X : nandehit = 0,25 mol

=> nAg = 0,5 mol = 54 gam  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...