Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam rượu đơn chức X thu được 13,2 (g) CO2 và 5,4 (g) H2O. Xác định X.

A.

C3H5OH.

B.

C3H7OH.

C.

C2H5OH.

D.

C3H5OH; C3H7OH; C2H5OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C3H5OH.

= 0,3 (mol); = 0,3 (mol)

Rượu Có dạng CnH2nO.

CnH2nO nCO2 + nH2O

n = 3  C3H5OH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.