Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là           

A.

A: 4,08

B.

B: 6,12

C.

C: 8,16

D.

D: 2,04

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A Gọi công thức phân tử của axit cacboxylic và ancol lần lượt là img1img2 Khi cháy thì img3 Gọi img4 Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: img5 Bảo toàn nguyên tố O có: img6img7 hay img8 img9 este là C5H10O2 => meste 4,08  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.