Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là:

A.

A: 53,16.

B.

B: 57,12.

C.

C: 60,36.

D.

D: 54,84.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- Khi đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X thì:  

img1

  - Khi cho X tác dụng với NaOH thì :img2

img3   

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...