Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các amin X đơn chức bằng không khí vừa đủ thu được 0,4 mol CO2, 0,7 mol H2O và 3,1 mol N2. Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2, trong đó N2 chiếm 80% thể tích không khí. Giá trị của m là: 

A.

9,0.

B.

6,2.

C.

49,6.

D.

95,8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

9,0.

 = 0,7 (mol)  n= 1,4 (mol);  = 0,4 (mol)  nC = 0,4 (mol)

= 0,75 (mol)  (không khí) = 3 (mol).

 (do amin tạo ra) = 3,1 - 3 = 0,1 (mol)  nN (amin) = 0,2 (mol).

n: n: nN = 0,4 : 1,4 : 0,2 = 2 : 7 : 1  Công thức của X là C2H7N.

nX = 2 = 0,2 (mol)  mX = 2.45 = 9,0 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...