Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no có một liên kết π ở gốc hiđrocacbon thu được  = . Công thức phân tử của amin đó là:

A.

C4H9N.

B.

C4H11N.

C.

C3H7N.

D.

C2H3N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C4H9N.

Gọi CTTQ của amin là CnH2n+1N (n ≥ 2).

CnH2n+1N nCO2 + H2O + N2

= : n = 9 : 8 n = 4.

CTPT của amin là C4H9N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...