Đốt cháy hoàn toàn một chất béo X (triglixerit) cần 1,61 mol O2 sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Nếu cho m gam chất béo X này tác dụng với vừa đủ dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là :

A.

A. 20,28g

B.

B. 16,68g

C.

C. 18,28g

D.

D. 23,00g

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

M(g) triglixerit + 1,61 molO2 -> 1,14 mol CO2 + 1,06 mol H2O

Bảo toàn O : 2.3.nX + 1,61.2 = 1,14.2 + 1,06 => nX = 0,02 mol

=> mmuối = mX + mNaOH - mGlixerol

=> mmuối = 17,72 + 3.0,02.40 – 0,02.92 = 18,28g  

Vậy đáp án đúng là C    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.