Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khí X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2NCH2COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

H2NCH2COOC3H7.

B.

H2NCH2COOCH3.

C.

H2NCH2CH2COOH.

D.

H2NCH2COOC2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H2NCH2COOCH3.

 = 0,15 (mol);  = 0,175 (mol);  = 0,025 (mol)

 nC : nH : nN = 3 : 7 : 1.

Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa

 X là este : H2N-CH2-COO-CH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.