Dựa trên cơ sở nào mà Đảng Cộng sản Đông Dương dề ra đường lối để lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

A.

Hoàn cảnh Việt Nam.

B.

Lí luận Mác — Lênin.

C.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX

D.

Tình hình thế giới và hoàn cảnh Việt Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lí luận Mác — Lênin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.