Dựa vào hiện tượng prôtêin có chức năng giống nhau nhưng trình tự sắp xếp các axit amin khác nhau. Để phân biệt hai loài bằng cách trên, thuộc tiêu chuẩn nào?

A.

Hóa sinh.

B.

Sinh lí.

C.

Sinh thái.

D.

Di truyền.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hóa sinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.