Đun nóng 36 gam img1 với 46 gam img2(xúc tác img3đặc) thu được 31,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:

A.

60,0%.

B.

50,0%.

C.

40,0%.

D.

75,0%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Dựa vào công thức tính hiệu suất đối với chất tham gia: img1 

Hướng dẫn giải: img2  img3  img4hiệu suất tính theo img5  img6  img7 

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...