Đun nóng 8,55 gam cacbohiđrat X với dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn. Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, kết tủa thu được có 10,8 gam Ag. X có thể là chất nào dưới đây (biết M< 400 đvC)?

A.

Glucozơ.

B.

Fructozơ.

C.

Saccarozơ.

D.

Xenlulozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Saccarozơ.

Sơ đồ biến đổi: X  mC6H12O6  2mAg↓

 nAg = . = 0,05 (mol)  MX =  = 171.

Xét: 

 X là saccarozơ. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.