Đun nóng axit axetic với ancol isoamylic (3-metylbutan-1-ol) có H2SO4 đặc xúc tác thu được dầu chuối (este isoamyl axetat). Biết hiệu suất phản ứng đạt 68%. Lượng dầu chuối thu được khi đun nóng 132,35 gam axit axetic với 200,0 gam ancol isoamylic là:

A.

200,9 gam.

B.

286,7 gam.

C.

295,5 gam.

D.

196,0 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

196,0 gam.

nCH3COOH= 2,2 mol

nancol isoamilic= 2,27 mol

vậy ancol isoamilic còn dư

C5H12OH     +     CH3COOH    →   CH3COOC5H12 (dầu chuối)

2,2                        2,2                             2,2                      mol

hiệu suất của quá trình đạt 68%

do đó mdầu chuối=      0,68 x 2,2 x  131 = 195,97 kg (≈196kg)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.