Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là:

A.

32,4 g.

B.

10,8 g.

C.

16,2 g.

D.

21,6 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

32,4 g.

Sơ đồ phản ứng: C6H12O6 2Ag

nAg = 0,3.108 = 32,4 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.