Đun nóng hỗn hợp X gồm 1 (mol) ancol etylic và 1 mol axit axetic (có 0,1 mol H2SO4 đặc làm xúc tác), khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng được hỗn hợp Y trong đó có 0,667 (mol) etyl axetat. Hằng số cân bằng KC của phản ứng là:

A.

KC = 2.

B.

KC = 3.

C.

KC = 4.

D.

KC = 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

KC = 4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.