Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều có tính chất hóa học chung là:         

A.

A: Phản ứng thủy phân

B.

B: Phản ứng với nước brom.        

C.

C: Hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

D.

D: Có vị ngọt, dễ tan trong nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C - Glucozơ và saccarozơ đều có tính chất hóa học chung là hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Chỉ saccarozơ có phản ứng thủy phân. Chỉ glucozơ phản ứng với nước brom Chúng đều có vị ngọt, dễ tan trong nước, nhưng đây là tính chất vật lý.  

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.