Dung dịch X có hoà tan hai chất CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết hằng số axit của CH3COOH là Ka =1,8×10−5. Độ pH của dung dịch X là:

A.

5,44.

B.

6,74

C.

3,64

D.

4,74.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

pH=4,74

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.