Dung dịch X gồm NaHCO3 0,1M và K2CO3 0,2M. Dung dịch Y gồm HCl 0,4M và H2SO4 0,3M. Cho từ từ 20 ml dung dịch Y vào 60 ml dung dịch X, thu được dung dịch Z và V ml khí CO2 (đktc). Cho 150 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và BaCl2 0,25M vào Z, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V và m tương ứng là         

A.

A: 44,8 và 4,353.

B.

B: 179,2 và 3,368.

C.

C: 44,8 và 4,550

D.

D: 179,2 và 4,353

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có : img1 Cho từ từ Y vào X : img2  Dung dịch Z gồm : img3=> Kết tủa gồm : 0,01 mol BaCO3 và 0,006 mol BaSO4 => m = 3,368g        

 

 Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.