Dùng hạt prôton có động năng là Kp = 5,58MeV bắn vào hạt nhân ${}_{11}^{23}Na$ đang đứng yên ta thu được hạt α và hạt nhân Ne. cho rằng khồng có bức xạ γ kèm theo trong phản ứng và động năng hạt α là Kα = 6,6 MeV của hạt Ne là 2,64 MeV. Tính năng lượng toả ra trong phản ứng và góc giữa vectơ vận tốc của hạt α và hạt nhân Ne? (xem khối lượng của hạt nhân bằng số khối của chúng)

A. 3,36 MeV; 1700
B. 6,36 MeV; 1700
C. 3,36 MeV; 300
D. 6,36 MeV; 300
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...