Dưới đây là những sự kiện được coi là Khởi đầu cho chiến tranh lạnh 1. Tổ chức Hiệp ước Vacsava ra đời. 2. Hội đồng tương trợ kinh tế thành lập. 3. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ra đời. 4. Kế hoạch Mácsan ra đời. Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian:

A. 1, 2, 3, 4
B. 4, 2, 3, 1
C. 4, 3, 2, 1
D. 1, 3, 2, 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...