Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của Pháp ở Việt Nam, những giai cấp mới nào ra đỜi?

A.

Địa chủ, nông dân.

B.

Địa chủ, tiểu tư sản.

C.

Tiểu tư sản, tư sản.

D.

Tiểu tư sản, nông dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 78, suy luận. Cách giải: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của Pháp ở Việt Nam, tư sản và tiểu tư sản đã phát triển thành giai cấp hoàn chỉnh, ngày càng tăng về số lượng và có thái độ chính trị riêng biệt.

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.