Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A.

Có thái độ kiên định với Pháp

B.

Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương

C.

Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

D.

Tất cả các câu trên đều đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...