Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A.

$y={{x}^{3}}-3x-1$

B.

$y=\frac{2x-1}{x-1}$

C.

$y={{x}^{4}}+{{x}^{2}}+1$

D.

$y=\frac{x+1}{x-1}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.