Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng?

A.

Đổi mới là thay đổi mục tiêu XHCN.(1)

B.

Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN.(2)

C.

Mục tiêu XHCN được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. (3)

D.

Câu (2) và (3) đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu (2) và (3) đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.