Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được thể hiện trong các văn kiện lịch sử nào? 

A.

Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-12-1946)

B.

 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946).

C.

Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh.

D.

Tất cả đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả đều đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.