Đường nào trong hai đường đẳng tích 1 và 2 trình bày trên hình vẽ của cùng một khối lượng chất khí ứng với thể tích lớn hơn ?

A.

Đường đẳng tích 2.

B.

Đường đẳng tích 1 và cũng có thể là đường đẳng tích 2, kết quả này phụ thuộc vào lượng nhiệt được cung cấp cho chất khí.

C.

Cả hai đường 1 và 2 cùng ứng với một thể tích.

D.

Đường đẳng tích 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đường đẳng tích 1.

Đường đẳng tích ở trên ứng với thể tích bé hơn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.