Đường tròn đi qua img1, tiếp xúc với các trục tọa độ có phương trình là

A.

 img1, img2.

B.

 img1, img2.

C.

 img1, img2.

D.

 img1, img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Đường tròn img1 có tâm img2, bán kính img3 có phương trình là img4 Ta có đường tròn img5 đi qua img6 nên ta có: img7img8 Đường tròn img9tiếp xúc với các trục tọa độ, ta phải có img10img11         Trường hợp 1: Nếu img12, thay vào img13 ta có img14  Với img15 ta có phương trình đường tròn img16 Với img17 ta có phương trình đường tròn img18         Trường hợp 2: Nếu img19, thay vào img20 ta có phương trình img21: phương trình này vô nghiệm. Vậy các đường tròn có phương trình img22, img23 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.