Em có nhận xét gì về pháp luật thời Trần so với thời Lý?

A.

Nhà Trần đã ban hành bộ luật mới có nhiều nội dung khác biệt so với bộ luật thời Lý.

B.

Luật pháp thời Trần quy củ và hà khắc hơn thời Lý ở mặt bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.

C.

Luật pháp thời Trần có điểm khác là cơ quan pháp luật được tăng cường và hoàn thiện hơn.

D.

Luật pháp thời Trần có điểm khác là đặt thêm nhiều chức quan cai trị ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Luật pháp thời Trần có điểm khác là cơ quan pháp luật được tăng cường và hoàn thiện hơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...