Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:

A.

Sự phát triển kinh tế là biểu hiện sự tăng trưởng kinh tế.

B.

Sự phát triển kinh tế là dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí.

C.

Cả 2 ý kiến trên điều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sự phát triển kinh tế là biểu hiện sự tăng trưởng kinh tế.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.