Em hãy ghép những hành động của nhân vật ở cột bên trái với nhận định về hành động đó ở cột bên phải cho thích hợp :

A.

1 – b, 2 – d, 3 – a , 4 – c

B.

1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – b

C.

1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b

D.

1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.