Enzim mantaza phân giải đường mantôzơ thành glucôzơ. Chất X là chất ức chế và gắn vào trung tâm hoạt động của enzim mantaza. Hỗn hợp gồm enzim mantaza, mantôzơ và chất X. Cách nào sau đây có thể làm tăng tốc độ phản ứng phân giải mantôzơ trong hỗn hợp trên?

A.

Tăng nồng độ mantôzơ nhằm tăng tính cạnh tranh với chất X ở trung tâm hoạt động của mantaza.

B.

Đun sôi hỗn hợp trên nhằm tăng khả năng liên kết của mantôzơ với mantaza.

C.

Tạo môi trường có pH thấp nhằm làm mất khả năng liên kết của chất X với mantaza.

D.

Tăng nồng độ chất X nhằm giảm tính cạnh tranh của chất X với mantôzơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.