Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức của X thỏa mãn chất trên là

A.

6.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: ·       CH3COO-C6H5; ·       HCOO-C6H4-CH3 (o-p-m) => có 4 công thức thỏa mãn.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.