Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

In several parts of Asia, there is still a strong market for traditional medicines making from these animal parts.

A.

In several parts

B.

there is still

C.

making

D.

animal parts

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

making → made

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.