Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

There’s a lift in the building, so we mustn’t climb the stairs.

A.

There’s

B.

so

C.

mustn't

D.

stairs

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

mustn't → don't have to

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.