Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Customers are given a 5% discount at the shop which newly opened on our street.

A.

are given 

B.

at the shop

C.

which 

D.

newly

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

which → which was

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...