Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Zoos in New Orleans have become biological parks where animals roams free and people watch from across a moat.

A.

have become

B.

where

C.

roams free

D.

watch from

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

roams free → roam free

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.