Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Nothing can prevent him from loving her, can’t it?

A.

prevent

B.

from

C.

loving

D.

can’t it

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

can’t it → can they

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.