Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The twentieth century saw the largest total century population increase ever. At the

beginning there were 1.6 billions people and at the end of the century there were 6.1.

A.

The twentieth century

B.

ever

C.

1.6 billions

D.

at the end

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1.6 billions → 1.6 billion

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.